Algemene Voorwaarden Bruiloft

 

Prijsopgave

Voor iedere opdracht stel ik een prijsopgave op waarin de opdracht duidelijk wordt omschreven. Prijsopgaves zijn altijd vrijblijvend en twee maanden geldig. Als jij akkoord gaat met een prijsopgave dien je de opdracht te bevestigen door een antwoord op mijn email met de prijsopgave te geven. Bij het accepteren van de prijsopgave ga je ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Als in de prijsopgave andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden, dan houden we die aan.

 

Reis- en verblijfkosten

Zitten gewoon allemaal in de totaalprijs. Daar doe ik niet moeilijk over. Mochten hier bijzonderheden voorkomen (zoals buitenlandse bruiloften) dan bespreken we dit altijd van tevoren.

 

Muziekrechten

Ik werk helaas niet met populaire muziek zoals in de Top 40. Dit moet je officieel via Buma/Stemra kopen wat erg duur is voor een aantal seconden van één liedje en heel ingewikkeld om aan te vragen.

 

Wensen

Ik doe mijn uiterste best om aan jullie wensen te voldoen, maar ik kan helaas niets beloven. Simpelweg omdat we van tevoren niet weten hoe de dag gaat lopen. We kunnen van tevoren afspreken dat opa iets vaker in beeld wordt gebracht, maar als opa op de dag zelf overal staat behalve op de gereserveerde plek, dan wordt het moeilijk om aan deze belofte te voldoen. Ik doe dus mijn uiterste best maar kan geen garanties geven.

 

Auteursrecht (even een ingewikkeld maar belangrijk stukje)

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen officieel onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Lijdsman Media. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Lijdsman Media de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Lijdsman Media behoudt te allen tijde het recht voor om het werk dat zij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar diensten (o.a. het plaatsen op de website, het aanbieden aan blogs en het insturen voor award shows). De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Lijdsman Media om zijn/haar films en ander beeldmateriaal te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik tenzij vooraf schriftelijk door de klant anders is aangegeven.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Lijdsman Media. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Lijdsman Media.

In het kort: je mag de trouwvideo die je ontvangt delen en publiceren op bijvoorbeeld jouw eigen YouTube-kanaal. De video mag je niet zonder toestemming veranderen of aanpassen. Daarnaast mag ik de beelden die ik heb gemaakt gebruiken ter promotie op bv. deze website, tenzij anders afgesproken.

 

Intellectueel eigendom

Workflows, templates, designs, formulieren, setups, camera-instellingen, montagedocumenten en andere gerelateerde zaken zijn intellectueel eigendom van Lijdsman Media en worden niet beschikbaar gesteld.

 

Ruwe beelden

Om mijn kwaliteit te waarborgen worden de ruwe beelden niet beschikbaar gesteld, tenzij anders afgesproken. Tegen een nader te bepalen vergoeding kunnen ruwe beelden door Lijdsman Media worden overgedragen naar jou. Lijdsman Media is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal na het overdragen. De ruwe beelden blijven maximaal een jaar bewaard door Lijdsman Media en daarna definitief verwijderd.

 

Correcties en ontvangst

De eerste versie van de trouwvideo zal normaal gesproken binnen vier tot zes weken naar jou verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Een correctieronde voor zowel de clip als de lange montage is inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. Lijdsman Media behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder de ceremonie) is geen correctieronde opgenomen – de eerste versie is de definitieve versie. Eventuele correcties moeten binnen vier weken na de digitale ontvangst van de trouwvideo binnen zijn. Daarna zal de film als definitief worden beschouwd.

 

Betaling en aanbetaling

Je gaat akkoord met de prijsopgave door dit te laten weten via mail of Whatsapp.  Lijdsman Media vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 1/3e deel van het totaalbedrag. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de bruiloftsdag betaald te zijn. Het resterende bedrag zal binnen twee weken na de aflevering van de video gefactureerd worden. Op de factuur staat de betalingstermijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

Over het algemeen stuur ik maar één factuur. Mocht je achteraf nog meer willen, dan krijg je hiervoor een nieuwe factuur. Als het voor jou niet mogelijk is om aan de betalingsverplichting te voldoen laat je dat eerst even weten. Mocht hieruit blijken dat je niet gaat betalen, dan ga ik het één en ander in gang zetten. Alle kosten hiervoor zijn voor jou. De zogeheten buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 

Verhindering of annulering

Ik hoop het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat ik ziek ben of om een andere reden niet aanwezig kan zijn op jullie bruiloft. Wanneer ik niet in staat ben om onze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van ons liggen of door ziekte, zal Lijdsman Media jouw aanbetaling terugstorten, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten mijn schuld om, tijdens het verwerken beschadigd of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer ik ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de prijsopgave.

Wanneer jij de opdracht annuleert, dient dit via e-mail of Whatsapp (of andere berichtendienst) te gebeuren. Bij annulering, om welke reden dan ook en in welk tijdsbestek dan ook, behoudt Lijdsman Media het recht om, vanwege al gemaakte kosten, de aanbetaling van 1/3e deel van het totaalbedrag te houden.

 

Aansprakelijkheid (ook ingewikkeld, wel belangrijk)

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de klant komen.

In het kort: ik ben niet aansprakelijk voor schade die niet door mij veroorzaakt is.

 

Nederlands recht

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.